084-641-6768
  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
ด้วยปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (The Built Environment) ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สะพาน หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาแบบ การวางแผน การก่อสร้าง การตรวจประเมิน ตลอดถึงการบำรุงรักษาโครงสร้าง ยิ่งไปกว่านั้นภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงอย่างไร้พรมแดน วิศวกร/สถาปนิก จำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งในด้านการบริหารจัดการงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และ ที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ก่อให้เกิดการหมดเปลืองทรัพยากรธรรมชาติเป็น อย่างมหาศาลจนเกิดการกดดันต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นวิศวกร/สถาปนิกมีความจำเป็นต้องตระหนักถึงความเป็นจริงดังกล่าวอันเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง
ภายใต้หลักปรัชญาดังกล่าวข้างต้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อ ผลิตวิศวกรโครงสร้างของประเทศที่มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูง ทันต่อความก้าวหน้าและการแข่งขันของโลกในปัจจุบัน และสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจงานด้านสถาปัตยกรรม สามารถสรรค์สร้างผลงานที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรจึงมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน 5 ด้าน
...
Structural
Technology
...
Green & Sustainability
...
Management
...
Computer
Technology
...
Architecture
understanding